Skip links

Author: admin

Realizacja wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI)

W dniach 25-28 czerwca 2013 r. przeprowadzono pilotaż narzędzia CATI do badania „Aktywność zawodowa mieszkańców wsi i małych miast województwa podlaskiego” w ramach projektu „Podlaskie Obserwatorium Polityki Społecznej”. W dniach 1-15 lipca 2013 r. w siedzibie Instytutu Badań i Analiz Grupa Olsztyńska Szkoła Biznesu będzie

Podziękowania za udział w Indywidualnych Wywiadach Pogłębionych (IDI) w ramach badania „Aktywność zawodowa mieszkańców wsi i małych miast województwa podlaskiego”

Szanowni Państwo! W związku z zakończeniem realizacji Indywidualnych Wywiadów Pogłębionych (IDI) w ramach badania „Aktywność zawodowa mieszkańców wsi i małych miast województwa podlaskiego” wśród przedstawicieli instytucji publicznych i pozarządowych, działających na rzecz aktywizacji zawodowej,  pragniemy podziękować wszystkim osobom, które uczestniczyły w wywiadach i podzieliły się

Realizacja Indywidualnych Wywiadów Pogłębionych (IDI) w ramach badania „Aktywność zawodowa mieszkańców wsi i małych miast województwa podlaskiego”

W dniach 10-24.06.2013 r. Instytut Badań i Analiz na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku realizuje Indywidualne Wywiady Pogłębione (IDI) w ramach badania pn. „Aktywność zawodowa mieszkańców wsi i małych miast województwa podlaskiego”. Indywidualne wywiady pogłębione przeprowadzone zostaną wśród 15 przedstawicieli instytucji publicznych i pozarządowych

Aktywność zawodowa mieszkańców wsi i małych miast województwa podlaskiego

Celem głównym realizowanego projektu badawczego jest dostarczenie informacji na temat aktywności zawodowej ludności zamieszkałej na terenach wiejskich oraz małych miast w województwie podlaskim.   Badanie ma wykazać potencjał zasobów pracy i czynniki, które wpływają na aktywność zawodową, społeczną i gospodarczą mieszkańców wsi i małych miast

Analiza lokalnego rynku pracy w powiecie lidzbarskim

Instytut Badań i Analiz GRUPA OSB na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Lidzbarku Warmińskim przeprowadza badanie oraz analizę lokalnego rynku pracy w powiecie lidzbarskim. Badanie ankietowe przeprowadzono wśród: a) osób długotrwale bezrobotnych (z podziałem na kobiety i mężczyzn) długotrwale bezrobotni klienci ośrodków pomocy społecznej długotrwale

Ewaluacja zewnętrzna jakości poradnictwa prawnego i obywatelskiego świadcznego w Regionalnych Ośrodkach Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego

Funkcjonowanie Ośrodków finansowane jest w ramach projektu „Pytasz – nie błądzisz. Ośrodki poradnictwa prawnego i obywatelskiego w województwie warmińsko – mazurskim”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach poddziałania 5.4.2 PO KL, realizowanego przez Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych. Celem głównym ewaluacji jest ocena podjętych działań

Wymiary kultury organizacyjnej a innowacyjność przedsiębiorstw

Badanie polega na przeprowadzeniu wywiadów telefonicznych z respondentami zajmującymi się procesami innowacyjnymi w przedsiębiorstwach innowacyjnych. Realizowane jest na zlecenie Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Celem badania jest przybliżenie tematu kultury organizacyjnej w procesie zarządzania innowacjami w ujęciu praktycznym.   Badanie obejmuje następujące przedsiębiorstwa

Badanie jakości życia w Olsztynie, Ełku, Elblągu oraz ocena działań promocyjnych zrealizowanych przez samorządy terytorialne tych miast

Główne założenia projektu Badania realizowane są w ramach prac badawczych prowadzonych przez Katedrę Analizy Rynku i Marketingu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w ramach tematu pt. „Efektywność marketingu terytorialnego.” W badaniu wykorzystano następującą metodę badawczą: – Wywiady telefoniczne (CATI) – z mieszkańcami Olsztyna, Ełku i Elbląga.

Raport o Stanie Miasta Olsztyn za rok 2011

Instytut Badań i Analiz GRUPA OSB na zlecenie Urzędu Miasta Olsztyna przygotował „Raport o stanie Miasta za lata 2010-2011.” Dokument sporządzany jest cyklicznie, w okresach dwuletnich. Raport jest diagnozą aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej Olsztyna z uwzględnieniem lat poprzednich. Dokument zawiera m.in.: – opis dziedzin funkcjonowania miasta;

Badanie opinii Mieszkańców Olsztyna i ich problemów

Instytut Badań i Analiz GRUPA OSB na zlecenie Urzędu Miasta Olsztyna realizował badanie pn. „Badanie opinii publicznej mieszkańców Olsztyna i ich problemów”. Badanie realizowane jest cykliczne od 1997 roku i ma na celu poznanie opinii mieszkańców w wielu ważnych dla miasta kwestiach.           Zasadniczym celem badania

Możliwości stworzenia regionalnego systemu komercjalizacji badań w oparciu o Joint Action Plan

Instytut Badań i Analiz GRUPA OSB na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie realizował badanie pn. „Możliwości stworzenia regionalnego systemu komercjalizacji badań w oparciu o Joint Action Plan”. Głównym celem badania była ocena możliwości stworzenia takiego systemu w województwie warmińsko-mazurskim. Cele szczegółowe: 1. Diagnoza

Opracowanie kart terenów inwestycyjnych oraz folderu możliwości eksportowych

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie ulotek, ofert inwestycyjnych województwa warmińsko-mazurskiego (kart terenów inwestycyjnych), folderów dotyczących możliwości eksportowych; tłumaczenie w/w publikacji na 3 języki (angielski, rosyjski, niemiecki) oraz druk w nakładzie: Ulotki – 6 000 sztuk Oferty inwestycyjne – 400 sztuk Folder możliwości eksportowych – 1 000

Grupa OSB w mediach

Niepełnosprawni bez szans na pracęhttp://www.ocop.olsztyn.pl/files/donosiciel_pozarzadowy_nr_34.pdf Warmia i Mazury chcą przyciągnąć inwestorów przemysłowychhttp://m.onet.pl/biznes/5064491,detal.html

Warmia i Mazury kuszą inwestorów

Województwo warmińsko-mazurskie to miejsce idealne nie tylko do wypoczynku, ale także do prowadzenia biznesu. O tym, jakie są największe atuty regionu, inwestorzy będą mogli się dowiedzieć podczas konferencji „Atrakcyjność Inwestycyjna Warmii i Mazur”. Spotkanie odbędzie się 20 marca w Centrum Informacyjnym Polskiej Agencji Informacji i

Potencjały gospodarcze gmin województwa mazowieckiego

Potencjały gospodarcze gmin województwa mazowieckiego Instytut Badań i Analiz GRUPA OSB na zlecenie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie realizuje badanie naukowe w ramach Projektu „Trendy rozwojowe Mazowsza” z zakresu „Potencjały gospodarcze gmin województwa mazowieckiego”. Celem głównym badania jest określenie potencjałów gospodarczych gmin województwa mazowieckiego.

Analiza zielonego rynku pracy w województwie podlaskim

Instytut Badań i Analiz GRUPA OSB na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku realizuje badanie w ramach projektu „Analiza zielonego rynku pracy w województwie podlaskim”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie

Stan obecny i perspektywy rozwoju obszarów wiejskich w województwie warmińsko-mazurskim do 2020 roku

Instytut Badań i Analiz Grupa OSB na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, przygotowuje opracowanie publikacji pn. „Stan obecny i perspektywy rozwoju obszarów wiejskich w województwie warmińsko-mazurskim do 2020 roku”.

Możliwości prowadzenia działalności gospodarczej w województwie warmińsko-mazurskim

Instytut Badań i Analiz Grupa OSB na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przygotowuje opracowanie publikacji pn. „Możliwości prowadzenia działalności gospodarczej w województwie warmińsko-mazurskim wraz z informacjami o ulgach i zwolnieniach z podatków” Opracowanie będzie stanowiło

Ulgi i zwolnienia dla inwestorów w województwie warmińsko-mazurskim

Instytut Badań i Analiz Grupa OSB na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przygotowuje opracowanie publikacji pn. „Ulgi i zwolnienia dla inwestorów w województwie warmińsko-mazurskim w podziale na gminy i specjalne strefy ekonomiczne”. Opracowanie prezentować będzie

Badanie perspektyw rozwoju kluczowych sektorów województwa warmińsko -mazurskiego

Instytut Badań i Analiz Grupa OSB na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizuje badanie na temat perspektyw rozwoju kluczowych sektorów województwa warmińsko-mazurskiego. Głównym celem badania będzie identyfikacja sektorów kluczowych i wysokiej szansy w gospodarce województwa

Badanie „Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw”

Instytut Badań i Analiz Badania realizuje ogólnopolskie badanie na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Celem badań jest zidentyfikowanie czynników decydujących o wyborze strategii rynkowej przedsiębiorstw. Dodatkowo zostaną opracowane propozycje kierunków i instrumentów wsparcia przedsiębiorstw, głównie poprzez promocję postawy nastawionej na klienta, co w efekcie przyczyni

Badanie obecnych i potencjalnych klientów basenów w Olsztynie

Instytut Badań i Analiz GRUPA OSB na zlecenie przedsiębiorstwa AGRARIA realizuje badanie obecnych i potencjalnych klientów basenów w OlsztynieCelem głównym realizowanego badania jest określenie opinii i oczekiwań obecnych i potencjalnych klientów basenów w Olsztynie pod względem standardu oraz jakości oferowanych usług.W badaniu udział wezmą przede

Badanie rynku i klientów PKS Mrągowo

Instytut Badań i Analiz GRUPA OSB realizuje badanie rynku i klientów PKS Mrągowo, którego celem jest określenie strategii rozwoju dla PKS Mrągowo. Celem głównym realizowanego badania jest dostarczenie wiedzy na temat rynku i klientów przewozów pasażerskich PKS Mrągowo (zachowanie i preferencje), celem określenia strategii rozwoju

Zapraszamy na konferencję

Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Instytut Badań i Analiz GRUPA OSB zapraszają na konferencję „Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw”, która odbędzie się 16 grudnia 2010 r., HOTEL MDM, Plac Konstytucji 1 w Warszawie. Bożena Lublińska Kasprzak – Prezes

Będzie druga tura!

Z sondażu przedwyborczego, przeprowadzonego przez Instytut Badań i Analiz Grupy Olsztyńska Szkoła Biznesu wynika, że dojdzie do drugiej tury wyborów samorządowych na prezydenta miasta Olsztyna, w II turze o zwycięstwo będzie walczyć Piotr Grzymowicz i Czesław Małkowski. W drugiej turze większe szanse na zwycięstwo ma

Zapraszamy na seminarium eksperckie

Zapraszamy Państwa na Seminarium eksperckie, które odbędzie się 11 października 2010 r. o godzinie 11.00, w Sali Marszałkowskiej w Hotelu MDM w Warszawie, Pl. Konstytucji 1 w ramach projektu o charakterze badawczo-promocyjnym pt. „Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw” realizowanym przez Instytut

Badanie ewaluacyjne projektów systemowych dla ROPS Białystok

Instytut Badań i Analiz GRUPA Olsztyńska Szkoła Biznesu wykonuje na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku, badanie ewaluacyjne projektów systemowych realizowanych w 2009 roku przez ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie, których obszarem działania jest województwo podlaskie. Instytut Badań i Analiz GRUPA

IBiA realizuje Badanie opinii publicznej mieszkańców Olsztyna

Badanie opinii publicznej mieszkańców Olsztyna realizowane przez IBiA jest działaniem strategicznym w budowie społeczeństwa obywatelskiego, na równi z władzami miasta odpowiadającego za poziom życia mieszkańców, przedsiębiorczość mieszkańców i dynamikę zmian w jakości życia mieszkańców oraz konkurencyjność Olsztyna w stosunku do innych miast. Badanie opinii publicznej

O nas w mediach

Poradnik: Strategia niszy rynkowej jako element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw. Podręcznik dla mikroprzedsiębiorców     Sondaż przedwyborczy (Wybory Samorządowe 2010):http://www.wiadomosci24.pl/artykul/prezydent_olsztyna_faworytem_sondazu_168852.htmlhttp://www.wprost.pl/ar/217649/Prezydent-Olsztyna-faworytem-wyborow/http://www.money.pl/archiwum/wiadomosci_agencyjne/pap/artykul/warminsko-mazurskie;prezydent;olsztyna;faworytem;sondazu,216,0,710104.htmlhttp://wyborcza.pl/1,91446,8657595,Warminsko_Mazurskie__Prezydent_Olsztyna_faworytem.htmlhttp://www.salon24.pl/news/70363,warminsko-mazurskie-prezydent-olsztyna-faworytem-sondazuhttp://www.wnp.pl/wiadomosci-agencyjne/pap/warminsko-mazurskie-prezydent-olsztyna-faworytem-sondazu,k110161.html„Rola małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce województwa warmińsko-mazurskiego” – Gazeta Olsztyńska, 18 listopada 2009 „Małe i średnie jest wielkie” – Gazeta Olsztyńska, 12 listopada 2009„O roli małych

Ewaluacja Strategii polityki społecznej województwa warmińsko-mazurskiego do 2015 roku

IBiA Grupy OSB przeprowadza Ewaluację Strategii polityki społecznej województwa warmińsko-mazurskiego do 2015 roku. Badanie regionalne na zlecenie ROPS – Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Głównym celem badania ewaluacyjnego jest ocena wdrażanej Strategii polityki społecznej województwa warmińsko-mazurskiego do 2015 roku w odniesieniu do aktualnej i przewidywanej (prognozowanej)

Raport o Stanie Miasta Olsztyn za rok 2009

Badanie jest realizowane na zlecenie Urzędu Miasta w Olsztynie – Biuro Strategii Rozwoju Miasta. Celem głównym projektu badawczego jest określenie sytuacji demograficznej, społecznej i gospodarczej oraz analiza tła sytuacyjnego miasta Olsztyn. Celem głównym projektu badawczego jest określenie sytuacji demograficznej, społecznej i gospodarczej oraz analiza tła

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych
Polityka Prywatności
Akceptuję