Skip links

Badania ekonomiczne

Badania w zakresie rozwoju lokalnego i regionalnego

Instytut Badań i Analiz realizuje projekty badawcze o tematyce związanej z rozwojem lokalnym i regionalnym oraz identyfikacją czynników konkurencyjności gospodarki. Realizowane w tym zakresie badania obejmują identyfikację:

 • struktury gospodarki (sektorów i branż),
 • pozycji badanych jednostek terytorialnych (gmin, powiatów, województw, krajów) na tle innych jednostek,
 • sektorów kluczowych oraz sektorów wysokiej szansy,
 • źródeł konkurencyjności gmin/powiatów/województw/krajów,
 • czynników mogących wpłynąć na wzrost poziomu konkurencyjności.

Rezultaty prowadzonych badań o tematyce rozwoju lokalnego i regionalnego stanowią podstawę:

 • podejmowania przez jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje działające w obszarze społeczno-gospodarczym decyzji o charakterze strategicznym,
 • opracowania strategii rozwoju gospodarczego,
 • konstruowania modeli rozwoju gospodarczego,

Badania rynku pracy

Jednym z obszarów specjalizacji Instytutu Badań i Analiz jest realizacja projektów badawczych lokalnych, regionalnych oraz krajowego rynku pracy. Badania w tym zakresie obejmują identyfikację i ocenę:

 • zapotrzebowania pracodawców na kwalifikacje i kompetencje pracowników,
 • kierunków zamiany zapotrzebowania w gospodarce na kwalifikacje i kompetencje pracowników,
 • sytuacji na rynku pracy osób zaliczanych do grup zagrożonych marginalizacją społeczną (bezrobotnych, biernych zawodowo, niepełnosprawnych, absolwentów)
 • struktury bezrobocia wg wieku, płci, wykształcenia, miejsca zamieszkania oraz stanu zdrowia,
 • postaw i aktywności osób bezrobotnych wobec zmiany statusu na rynku pracy,
 • postaw osób bezrobotnych wobec konieczności ustawicznego dostosowywania kwalifikacji i kompetencji zawodowych do zmieniających się potrzeb gospodarki,
 • działania publicznych służb zatrudnienia oraz jednostek i organizacji działających w obszarze rynku pracy,
 • współpracy pracodawców oraz związków pracodawców z jednostkami działającymi w obszarze rynku pracy.

Badania marketingowe

Instytutu Badań i Analiz prowadzi badania marketingowe wspierające marketing strategiczny i operacyjny w przedsiębiorstwach. Zakres badań obejmuje określenie:

 • zmian w podaży produktów i usług,
 • czynników wpływających na zmiany w podaży,
 • propozycji ulepszeń w ofercie asortymentowej przedsiębiorstw,
 • profilu społeczno-demograficznego konsumentów,
 • preferencji konsumentów,
 • satysfakcji konsumentów i kontrahentów,
 • oczekiwań kontrahentów biznesowych,
 • testowanie opakowań, nazwy i hasła reklamowego produktu.

 

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych
Polityka Prywatności
Akceptuję