Skip links

Ocena funkcjonowania ekonomii społecznej w województwie warmińsko-mazurskim

Instytut Badań i Analiz na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie realizuje badanie pn. „Ocena funkcjonowania ekonomii społecznej  w województwie
warmińsko-mazurskim”.

Celem głównym realizowanego projektu jest ocena użyteczności (adekwatności), skuteczności i trwałości systemu wsparcia podmiotów ekonomii społecznej w województwie warmińsko–mazurskim w ramach Priorytetu VII PO KL.

Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:

 • Ocena użyteczności (adekwatności) wsparcia określonego w Szczegółowym Opisie Priorytetów (SzoP) do rzeczywistych potrzeb Podmiotów Ekonomii Społecznej funkcjonujących w realiach ekonomiczno-społecznych województwa warmińsko–mazurskiego w ramach Priorytetu VII PO KL.
 • Ocena skuteczności wsparcia udzielonego osobom i podmiotom ekonomii społecznej
  w ramach funkcjonującego systemu na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
 • Ocena dotychczasowych działań podejmowanych na rzecz budowania partnerstw
  w zakresie ekonomii społecznej w województwie warmińsko – mazurskim.
 • Ocena trwałości funkcjonowania Podmiotów Ekonomii Społecznej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
 • Wskazanie rekomendacji (proponowanych działań) w zakresie wsparcia podmiotów ekonomii społecznej w przyszłej perspektywie finansowania 2014-2020.

W badaniu wykorzystane zostaną różnorodne metody badawcze:

 • Analiza danych zastanych (Desk Research);
 • Indywidualne wywiady pogłębione (IDI);
 • Wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo (CATI);
 • Zogniskowane Wywiady Grupowe (FGI).
Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych
Polityka Prywatności
Akceptuję