Skip links

Determinanty rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na obszarach wiejskich na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego

       

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt opracowany przez Instytut Innowacyjności i Zrównoważonego Rozwoju – Fundacja Naukowa.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 Informacja o Projekcie:

„Determinanty rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na obszarach wiejskich
na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego”
realizowanym przez
Instytut Badań i Analiz GRUPA Olsztyńska Szkoła Biznesu
na zlecenie:
Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA

Celem Projektu jest diagnoza problemów w funkcjonowaniu, rozwoju i warunków sukcesu organizacji pozarządowych o charakterze formalnych organizacji społecznych, jako czynnika rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na obszarach wiejskich. Cele szczegółowe obejmują:

 • diagnozę funkcjonowania formalnych organizacji pozarządowych działających naobszarach wiejskich województwa kujawsko-pomorskiego, poprzez:
      o określenie skali, rodzaju działalności i współpracy z interesariuszami,
      o identyfikację problemów w funkcjonowaniu organizacji i ich przyczyn,
      o wskazanie potencjalnych obszarów aktywizacji społeczności wiejskich,
      o identyfikację wybranych czynników wspierających funkcjonowanie organizacji pozarządowych,
      o określenie roli lokalnych liderów oraz instytucji publicznych we wspieraniu organizacji pozarządowych,
      o określenie zakresu współpracy pomiędzy podmiotami sektora gospodarczego i pozarządowego;
 • określenie zagrożeń i szans rozwoju organizacji pozarządowych na terenach wiejskich,
 • opracowanie wskazówek dla kierunków współpracy organizacji pozarządowych,
  samorządów lokalnych i pozostałych partnerów,
 • opracowanie wskazówek dla zarządzania stowarzyszeniem działającym na rzecz
  aktywizowania społeczności lokalnej,
 • wymianę i rozpowszechnianie uzyskanej wiedzy.


Projekt realizowany jest w okresie od 8 listopada 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. i przewiduje
m.in.:

 • zweryfikowanie bazy NGO na obszarach wiejskich województwa kujawskopomorskiego; przeprowadzenie badań ilościowych (CATI) wśród reprezentatywnej próby organizacji
 • pozarządowych funkcjonujących na obszarach wiejskich województwa kujawskopomorskiego oraz jednego badania jakościowego (FGI);
 • opracowanie Raportu podsumowującego z przeprowadzonych badań jakościowych i ilościowych;
 • opracowanie publikacji pt.: „Determinanty rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na obszarach wiejskich”;
 • zorganizowanie konferencji pn.: „Determinanty rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na obszarach wiejskich”.
Projekt realizuje Instytut Badań i Analiz GRUPA OSB
Tel. 89 542 42 70, www.badania-rynku.pl; instytut@osb.edu.pl
Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych
Polityka Prywatności
Akceptuję