Skip links

„Badanie i analiza aktualnej sytuacji, trendów rozwojowych i prognozowanie zmian społeczno – gospodarczych zachodzących w regionie oraz promocja wyników badań”

„Badanie i analiza aktualnej sytuacji, trendów rozwojowych i prognozowanie zmian społeczno – gospodarczych zachodzących w regionie oraz promocja wyników badań” na zlecenie: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, czas realizacji: 8.X.2008-30.I.2009

Cel i zakres badania

Problematyka badania będzie obejmować zagadnienia:

  • przedsiębiorczość i innowacyjne technologie,
  • nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo rolne,
  • środowisko i wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych,
  • kultura, turystyka na obszarach atrakcyjnych turystycznie,
  • współpraca międzyregionalna,
  • przewidywane kierunki wsparcia finansowego UE w ramach RPO WL i PO KL w województwie lubelskim wynikające z badań przedstawionych obszarów kluczowych.

Wyniki realizacji projektu badawczego pozwolą na określenie:

    aktualnej sytuacji społeczno–ekonomicznej województwa lubelskiego w strategicznych dziedzinach rozwoju;
    trendów rozwojowych gospodarki województwa lubelskiego;
    prognozy zmian społeczno–gospodarczych w regionie;

Osiągnięcie powyższego celu wpłynie na poprawę jakości planowania strategicznego i operacyjnego w regionie oraz na wzrost efektywności sieci instytucji współpracujących z administracją samorządową w zakresie rozwoju regionalnego i lokalnego.

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych
Polityka Prywatności
Akceptuję