Skip links

Analiza sytuacji osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

„Analiza sytuacji osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożenia ubóstwem w województwie podkarpackim w kontekście doboru właściwych instrumentów wsparcia w nowej perspektywie finansowej 2014-2020”

Instytut Badań i Analiz, na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie realizuje projekt badawczy, którego celem jest określenie skali i zakresu zjawiska zagrożenia wykluczeniem społecznym (ubóstwem, izolacją społeczną) wśród mieszkańców województwa podkarpackiego. Badanie realizowane jest od 16 stycznia 2014 r. a zakończy się 12 października 2014 r.

Zakres przedmiotowy badania obejmuje kwestie dotyczące osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w województwie podkarpackim – ze szczególnym uwzględnieniem zagrożenia ubóstwem jako ważnego czynnika współkształtującego poziom społecznego wykluczenia. Diagnoza przeprowadzona zostanie w oparciu o dane zastane i badania własne, w kontekście doboru właściwych instrumentów wsparcia w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.

Do badania zaproszeni zostaną przedstawiciele gospodarstw domowych (mieszkańcy województwa), jak  również przedstawiciele instytucji państwowych, samorządowych oraz związanych z trzecim sektorem – na co dzień zajmujący się problemami ludzi ubogich i zagrożonych izolacją społeczną.

 

Procedury badania obejmują realizację:

  • analizy desk research (danych zastanych),
  • wywiadów face to face z 2403 przedstawicielami gospodarstw domowych,
  • od 30 do 50 indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI/TDI) z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym,
  • badania metodą delficką, w której planowany jest udział od 25 do 100 ekspertów, posiadających wiedzę merytoryczną oraz doświadczenie zawodowe w zakresie polityki społecznej,
  • 6 zogniskowanych wywiadów grupowych z przedstawicielami instytucji państwowych, samorządowych, związanych z trzecim sektorem, na co dzień zajmujących się problemami ludzi ubogich.

Ważnym elementem oceny zjawiska zagrożenia wykluczeniem społecznym będzie obliczenie i analiza wskaźników zróżnicowania zagrożeniem ubóstwem i izolacją społeczną w województwie podkarpackim:

  • wskaźnika powiatowego zróżnicowania zagrożeniem ubóstwem,
  • wskaźnika gminnego zróżnicowania zagrożeniem ubóstwem,
  • wskaźnika regionalnego zróżnicowania zagrożeniem społeczną izolacją    .

W związku z realizacją projektu zespół ekspertów Instytutu Badań i Analiz zwraca się z prośbą do mieszkańców województwa podkarpackiego o współpracę z przedstawicielami Instytutu i udostępnienie wszelkich informacji, które są niezbędne, aby trafnie i skutecznie zaplanować wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w kolejnej perspektywie programowania środków z Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Jednocześnie Wykonawca badania, zapewnia, że wszystkie uzyskane informacje, wykorzystane zostaną tylko w celach badawczych, a ich prezentacja nie pozwoli na identyfikację źródła. Poniżej załączony został list polecający Wykonawcę wystawiony przez Pana Tomasza Czop – Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

 

kliknij aby powiększyć

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych
Polityka Prywatności
Akceptuję